Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

I.    Wyborca podlegający w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r., może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych głosowania korespondencyjnego może dokonanć zgłoszenia ustnie, w tym telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

1)     nazwisko i imię (imiona);

2)     imię ojca;

3)     datę urodzenia;

4)     numer ewidencyjny PESEL wyborcy;

5)     wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

6)     wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie po 7 lipca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

II. Skład pakietu wyborczego

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

1)     koperta zwrotna;

2)     karta do głosowania;

3)      koperta na kartę do głosowania;

4)     oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5)     instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

III. Postępowanie głosującego korespondencyjnie wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:

1)     imię i nazwisko;

2)     numer ewidencyjny PESEL;

3)     własnoręczny podpis.

Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1)        zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,

2)        wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

wyborca oddaje oczekującemu przedstawicielowi Poczty Polskiej.

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08 08:16:13
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-07-08 08:16:13
Odsłon: 1921
Dziennik zmian

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-02 09:21:57
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-07-02 09:21:57
Odsłon: 1900
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plik PDFOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEPAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 14:54:29
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-06-30 14:54:29
Odsłon: 1907
Dziennik zmian

Informacja o czasie pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 28 czerwca 2020r.

Obwodowe Komisje Wyborcze, powołane w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w gminie Baranów, rozpoczynają pracę w dniu 28 czerwca 2020 r. o godzinie:

Czas rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Godzina rozpoczęcia pracy Komisji

1

Urząd Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

06:00

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 2, 24-105 Baranów

06:00

3

Świetlica wiejska, Zagóźdź 25, 24-105 Baranów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

06:00

4

Świetlica wiejska, Łukawka 26B, 24-105 Baranów

06:00

5

Świetlica wiejska, Kozioł 40B, 24-105 Baranów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

06:00

6

Świetlica wiejska, Śniadówka 48, 24-105 Baranów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

06:00

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19 09:58:05
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-06-19 09:58:05
Odsłon: 1905
Dziennik zmian

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19 09:58:18
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-06-19 09:56:54
Odsłon: 1897
Dziennik zmian

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-12 15:10:21
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-06-12 15:09:56
Odsłon: 1977
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.