OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji nr GK.6733.1.2.2024 o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE 

o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji nr GK.6733.1.2.2024 o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

 zawiadamia się, że:

 zostały wysłane pisma o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanej na dz. o nr ew.: 863/1, 864, 865/1, 866/1 obręb Baranów.

 Pisma o uzgodnienie zostały wysłane do:

 1. Starosty Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
 2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu;
 3. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

W związku z powyższym zostały wydane następujące postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr AB.6123.30.2024.AKA z dnia 22.04.2024 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. W przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zażalenie przysługuje wyłącznie, jeżeli odmowa uzgodnienia dotyczy rezerwatu przyrody lub nastąpiła z uwagi na możliwość znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym uzgodnienia uważa się za dokonane.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-05-21 12:53:59
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-05-21 12:53:59
Odsłon: 69
Dziennik zmian

ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (GK.6733.1.2.2024)

ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Baranów zawiadamia na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 775),  że na wniosek z dnia 07 marca 2024 r. ALTERECO Sp. z o.o. działającej w imieniu  inwestora Gminy Baranów  ul. Rynek 14 24-105 Baranów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanej na dz. o nr ew.: 863/1, 864, 865/1, 866/1 obręb Baranów.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-05 23:27:53
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-04-05 23:27:53
Odsłon: 190
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.2.4.2023)

OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamia się, że:

 

że w dniu 09 listopada 2023 r. na wniosek z dnia 28 lipca 2023 r. (uzupełniony dnia 14 sierpnia     2023 r.) PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa pełnomocnik – Krzysztof Gryka, ul. Rynek 3/24, 20-388 Dominów została wydana decyzja        o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.2.2023 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sytuowanych na działce nr ew. 3129 z obrębu ewidencyjnego Baranów, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się                w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W związku z powyższym uzgodnienia uważa się za dokonane.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego             w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej            miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-10 14:45:38
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-11-10 14:45:38
Odsłon: 413
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.2.3.2023)

OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca                   1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamia się, że:

 

zostały wysłane pisma o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sytuowanych na działce nr ew. 3129     z obrębu ewidencyjnego Baranów, gm. Baranów.

Wnioski o uzgodnienie zostały wysłane do:

 1. Starosty Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
 2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zlewni w Zamościu;
 3. Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach;
 4. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. W przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zażalenie przysługuje wyłącznie, jeżeli odmowa uzgodnienia dotyczy rezerwatu przyrody lub nastąpiła z uwagi na możliwość znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym uzgodnienia uważa się za dokonane.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego             w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej            miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-25 15:25:03
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-10-25 15:25:03
Odsłon: 423
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wszczęciu postępowania administracyjnego (GK.6733.2.1.2023)

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Wójt Gminy Baranów zawiadamia na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 775),  że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin z dnia 28 lipca 2023 r. (uzupełniony: 14 sierpnia 2023 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sytuowanych na działce nr ew. 3129 z obrębu ewidencyjnego Baranów, gm. Baranów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-16 07:53:00
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-09-16 07:53:00
Odsłon: 463
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (6730.10.6.2023)

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony dnia 7 czerwca 2023 r. Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, została wydana decyzja nr GK.6730.10.2023  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się                w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-12 11:14:45
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-09-12 11:14:45
Odsłon: 515
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o zamiarze zakończenia postępowania oraz zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (GK.6733.10.5.2023)

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o zamiarze zakończenia postępowania oraz zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony  dnia 07 czerwca  2023 r.  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

zawiadamiam strony postępowania:

 

 • o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, w związku z zebraniem wszystkich dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji;
 • o zamiarze wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 14:31:11
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-08-18 14:31:11
Odsłon: 486
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (GK.6733.10.4.2023)

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca                   1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamia się, że:

 

na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony  dnia 07 czerwca  2023 r.  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, zostały wydane następujące postanowienia uzgadniające wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.47.2023.AKA z dnia 19.07.2023 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej            miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-04 22:10:55
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-08-04 22:10:55
Odsłon: 528
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (GK.6733.10.2.2023)

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

 zawiadamiam, że:

na wniosek z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19 maja 2023 r.), uzupełniony  dnia 07 czerwca  2023 r.  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 2,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, położonej w obrębie geodezyjnym Łukawka, gm. Baranów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 07:20:26
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-07-05 07:20:26
Odsłon: 572
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.1.4.2023)

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Baranów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)  

zawiadamia się,

że w dniu 25 kwietnia 2023 r. na wniosek z dnia 22 lutego 2023 r. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.1.2023 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz z wymianą słupa sieci napowietrznej niskiego napięcia, w miejscowości Wola Czołnowska, gmina Baranów, dz. nr ew. 363, 277, 278, 279, 280, 288/4, 288/3, 288/1, 289/2, 289/1.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-25 10:42:28
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-04-25 08:53:21
Odsłon: 663
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.