Ogłoszenie o możliwości wskazywania swoich przedstawicieli do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie przez organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW
Z DNIA 13 LUTEGO 2013  ROKU

Wójt Gminy Baranów działając w oparciu o przepis § 4 ust. 3 "Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie" uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe mogą wskazywać swoich przedstawicieli do składu Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie na kadencję w latach  2013 - 2015 do dnia 8 marca 2013 roku.

Odpowiednie wnioski, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/384/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Baranowie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 roku, Nr 75, poz. 1443), należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14).

Wnioski powinny zawierać oznaczenie, siedzibę zgłaszającej organizacji, dane kandydatów do składu Rady oraz ich pisemną zgodę na powołanie w jej skład.

Wójt Gminy Baranów
(--) inż. Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:13
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-02-13 19:29:45
Odsłon: 3687
Dziennik zmian

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów".

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 29 marca 2012 r. elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów (pokój nr 11).

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów"

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:28
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-03-09 18:24:51
Odsłon: 3921
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Puławskiego z dnia 15 lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY PUŁAWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

z dnia 15 lutego 2012 r.

Obwieszczenie Starosty Puławskiego z dnia 15 lutego 2012 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:53:48
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-02-27 12:02:29
Odsłon: 4409
Dziennik zmian

Komunikat Wójta Gminy Baranów

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- obowiązek wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Baranów.

Komunikat Wójta Gminy Baranów

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-12-27 10:15:27
Odsłon: 4457
Dziennik zmian

Projekt Programu Współpracy Gminy Baranów z org. pozarządowymi

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektu "Programu współpracy Gminy Baranów na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" do dnia 10 listopada 2011 roku na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LV/377/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Wnioski i opinie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów osobiście (24-105 Baranów, ul. Rynek 14), za pomocą faxu pod nr 81 8834041 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt "Programu współpracy Gminy Baranów na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 28.

Wójt Gminy Baranów
(-) inż. Robert Gagoś

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-11-04 10:49:48
Odsłon: 4680
Dziennik zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, że od dnia 1 stycznia 2012 roku wprowadzony zostanie nowy model odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Baranów stosowną deklarację dotyczącą powstających na posesji odpadów. Deklaracje będą sukcesywnie dostarczane do mieszkańców przez sołtysów poszczególnych miejscowości, a po wypełnieniu należy je złożyć w Urzędzie Gminy Baranów pok. Nr 14 lub u właściwego sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2011 roku.

Informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach ustalana będzie w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosić będzie 5 złotych miesięcznie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach ustalana będzie od dnia 1 stycznia 2012 roku w wysokości proporcjonalnej do liczby pojemników znajdujących się na danej nieruchomości. Stawka opłaty za jeden pojemnik wynosić będzie 20 złotych miesięcznie.

Wszelkie informacje dotyczące nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są w Urzędzie Gminy Baranów pok. Nr 14 lub pod nr tel. 81 8834027 w. 13 oraz na stronie internetowej Gminy Baranów – www.gminabaranow.pl, gdzie umieszczony został wzór sposobu wypełnienia deklaracji.

Wójt Gminy Baranów
inż. Robert Gagoś

Aktualizacja: 12.10.2011 r.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców kierowanymi do Urzędu Gminy Baranów sprawie sposobu wypełniania deklaracji dotyczących powstających na posesjach odpadów komunalnych uprzejmie wyjaśniamy, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest uwzględnić w powyższej deklaracji faktyczną liczbę osób zamieszkałych na danej posesji.

W przypadkach posiadania meldunku pod wskazanym adresem osób, które w rzeczywistości nie przebywają (nie zamieszkują) na danej posesji – nie należy ich uwzględniać w ogólnej liczbie osób zamieszkujących.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest podać rzeczywistą liczbę pojemników (koszy) o pojemności 0,12 m3, które znajdują się na danej nieruchomości i będą wykorzystywane do gromadzenia odpadów.

W przypadku pojawiania się dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Gminy Baranów pok. Nr 14 lub pod nr tel. 81 883-40-27 w. 13 lub w. 28 oraz za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz deklaracji

Wzór wypełnionej deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej

Wzór wypełnionej deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-10-11 13:30:57
Odsłon: 4846
Dziennik zmian

Ogłoszenie o rokowaniach

Wójt Gminy Baranów

ogłasza rokowania, po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr 1694/13 i 1695/4 o łącznej powierzchni 0,1108 ha położonych w m. Baranów.

Ogłoszenie o rokowaniach

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-10-11 12:46:17
Odsłon: 4429
Dziennik zmian

Zarządzenie Nr VI/231/2011

Zarządzenie Nr VI/231/2011
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie odwołania przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego.

 

Zarządzenie Nr VI/231/2011

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-09-15 08:34:26
Odsłon: 4543
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Baranów
zawiadamia,

że na wniosek z dnia 12 lipca 2011 roku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach z siedzibą: 08-500 Ryki, ul. Słowackiego 5, uzupełniony w dniu 01.08.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-08-03 08:08:01
Odsłon: 4378
Dziennik zmian

Rokowania na zbycie pojazdu Kapena Thesi

Wójt Gminy Baranów zaprasza do rokowań na zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi.

 

Ogłoszenie o rokowaniach

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:51:45
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-05-13 11:12:51
Odsłon: 4942
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.