Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2022 roku.

Na podstawie art. 11, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w związku z uchwałą Nr XXXII/195/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r."

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2022 roku. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-03 14:44:38
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-02-03 14:44:38
Odsłon: 1214
Dziennik zmian

Informacja Wójta Gminy Baranów o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Baranowie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 i ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724)

Wójt Gminy Baranów informuje, że zamierza ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie z następującymi terminami:

  1. termin rozpoczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie (ogłoszenie o konkursie) ustala się na drugą połowę marca 2022 r.,
  2. termin składania ofert będzie wynosił 30 dni od ogłoszenia o konkursie (druga połowa kwietnia 2022 r.),
  3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - 60 dni od dnia rozpoczęcia postępowania (druga połowa maja 2022 r.).

Wójt Gminy Baranów 
Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-21 11:56:39
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-12-16 13:40:25
Odsłon: 1484
Dziennik zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, cieku Granica (Motoga), telekomunikacyjnej linii światłowodowej w postaci doziemnego kabla zlokalizowanego na działce nr 44, obręb 0013 Motoga, gm. Baranów, pow. puławski.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-11 11:47:50
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-10-11 11:47:50
Odsłon: 1571
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2021 roku.

Wójt Gminy Baranów informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2021 roku. Została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 15:40:44
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-06-09 14:31:18
Odsłon: 1516
Dziennik zmian

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2021 roku.

Na podstawie art. 11, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w związku z uchwałą Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r."

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2021 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-11 09:20:11
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-05-11 09:20:11
Odsłon: 1589
Dziennik zmian

ZAWIADOMIENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁAWACH - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.11.2020r. (AB.6741.6.1.2020.MOG)

ZAWIADOMIENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁAWACH - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.11.2020r. (AB.6741.6.1.2020.MOG)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-19 11:36:27
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-11-19 11:36:27
Odsłon: 1788
Dziennik zmian

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku.

Na podstawie art. 11, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/155/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Baranów na lata 2017-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów
w 2020 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach

otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku.

 

Wójt Gminy Baranów informuje, że w  otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku. została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 5.000, zł ( pięć tysięcy złotych).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-08 10:09:23
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-05-13 11:04:00
Odsłon: 2164
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nr 1555 o pow. 1,1270 ha, położonej w obrębie Baranów, gmina Baranów (GK.6831.6.2.2017)

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147, ze zm.),

zawiadamiam, że

w dniu 13 czerwca 2017 r., z urzędu, została wydana decyzja nr GK.6831.6.2017 zatwierdzająca podział nieruchomości nr 1555 o pow. 1,1270 ha, położonej w obrębie Baranów, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:49:49
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-06-14 14:10:33
Odsłon: 3798
Dziennik zmian

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia GK.6724.7.12.2.2016

Obwieszczenie
w sprawie wydania postanowienia

dot. zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości nr 1555 o pow. 1,1270 ha, położonej w obrębie Baranów, gmina Baranów.

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia GK.6724.7.12.2.2016

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-11-16 09:28:09
Odsłon: 3978
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GK.6724.7.12.2016

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

w sprawie podziału nieruchomości nr 1555 o pow. 1,1270 ha, położonej w obrębie Baranów, gmina Baranów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GK.6724.7.12.2016

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:50:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2016-10-21 18:05:32
Odsłon: 4066
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.