Poradnik interesanta - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia szkolne

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. organizacyjno-kadrowych
Pokój nr 19
tel. (81) 883 40 27 wew. 25

Wymagane dokumenty

 • Wniosek złożony w terminie do 15 września danego roku szkolnego:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku wraz z klauzulą informacyjną

 • Załączniki:
  Zaświadczenia z miesiące poprzedzającego złożenie wniosku potwierdzające dochód w rodzinie:
  • aktualną decyzję organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek renty;
  • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia łącznie z zasiłkami rodzinnymi;
  • zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, alimentacyjne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.;
  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
  • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, w przypadku opłacania składek KRUS - dowód opłaty składki za III kwartał;
  • decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu wznowienia wypłaty oraz utracie pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych;
  • decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
  • oświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego prowadzonej działalności gospodarczej o której mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej;
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od upływu terminu składania wniosków.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r.),
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów - Uchwała Nr XLVII/390/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 czerwca 2010 r.

Kryteria dochodowe

 1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), tj. 456 zł (514 zł od 1 października 2015 roku).
 2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:
  • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
   1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
   2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
   3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  • Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), a także dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
  • W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
   1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
   2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
  • W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
  • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł (288 zł od 1 października 2015 roku). Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
  • W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 456 zł (514 zł od 1 października 2015 roku), a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 542 zł (634 zł od 1 października 2015 roku) - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
  • W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
  • W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.
  • Wysokość dochodu osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdzona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).
  • Osoby bezrobotne przedłożyć powinny zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego.
  • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
  • Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wysokość i realizacja stypendium

 • Stypendium szkolne może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 • Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Miesięczna wysokość stypendium może wynosić:

w okresie 1 września – 30 września 2015 r.

 1. miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 84,80 zł,
 2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 364,80 zł do 456 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 159 zł, z zastrzeżeniem pkt b,
 3. jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 159 zł, ale nie więcej niż 212 zł,
 4. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 364,80 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 212 zł,

w okresie 1 października – 31 października 2015 r.

 1. miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 84,80 zł,
 2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 411,20 zł do 514 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 159 zł, z zastrzeżeniem pkt b,
 3. jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 159 zł, ale nie więcej niż 212 zł,
 4. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 411,20 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 212 zł,

w okresie 1 listopada 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.

 1. miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 94,40 zł,
 2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 411,20 zł do 514 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 177 zł, z zastrzeżeniem pkt b,
 3. jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 177 zł, ale nie więcej niż 236 zł,
 4. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 411,20 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 236 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 2 120 zł (2360 zł od 1 listopada 2015 r.).

Świadczenie w formie pieniężnej może być udzielone tylko w przypadku jeżeli udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe. W szczegółowym opisie do wniosku należy podać na jaki cel świadczenie pieniężne wnioskodawca chce przeznaczyć i dlaczego nie może być zrealizowane w formie pomocy rzeczowej.

Uwagi

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-29 18:05:48
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-08-08 14:26:08
Odsłon: 6083
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.