Obwieszczenie o wydanych postanowieniach z dnia 20 kwietnia 2017 r. (GK.6733.1.3.2017)

Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 23, z późn. zm.)

zawiadamia się, że

zostało wydane następujące postanowienie uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na rozbudowie drogi powiatowej nr 1516L od drogi krajowej nr 17 do drogi gminnej nr 107412L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów i Wola Czołnowska

przez:

  1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.40.2017.AKA z dnia 11.04.2017 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 10:54:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-04-21 13:29:39
Odsłon: 3030
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. (GK.6733.1.2017)

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1516L od drogi krajowej nr 17 do drogi gminnej nr 107412L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów i Wola Czołnowska.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) zawiadamiam, że:

na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1516L od drogi krajowej nr 17 do drogi gminnej nr 107412L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów i Wola Czołnowska.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 10:54:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-03-28 12:34:34
Odsłon: 3092
Dziennik zmian

Obwieszczenie GK.6733.1.4.2013 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że w dniu 14 czerwca 2013 r. na wniosek Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, została wydana decyzja nr GK.6733.1.2013 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowego punktu zlewnego i budynku technicznego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Baranowie - dz. o nr. ew. 864, 863/1, 865/1 i 866/1 w Baranowie.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Referacie ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie GK.6733.1.4.2013

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:03:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-06-14 08:21:07
Odsłon: 3712
Dziennik zmian

Obwieszczenie/Zawiadomienie GK.6733.1.3.2013 o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam:

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do odbiornika, zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 864, 863/1, 865/1 i 866/1 w Baranowie.

Obwieszczenie/zawiadomienie GK.6733.1.3.2013

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-15 10:24:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-05-31 09:18:53
Odsłon: 3395
Dziennik zmian

Obwieszczenie GK.6733.1.2013 z dnia 17 maja 2013 r.

GK.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do odbiornika, zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 864, 863/1, 865/1 i 866/1 w Baranowie.

Obwieszczenie GK.6733.1.2013 z dnia 17 maja 2013 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:03:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2013-05-17 10:36:27
Odsłon: 3912
Dziennik zmian

Obwieszczenie GK.6733.2.3.2012

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2012 r. została wydana decyzja nr GK.6733.2.2012 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 283, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 341, 277/2, 277/3, 305/1, 305/2, 338, 439/2, 439/4, 439/5, 439/7, 439/8, 516, 517, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564/2, 565, 566, 440/2, 567/1, 829.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.2.3.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-26 22:30:58
Odsłon: 4164
Dziennik zmian

Obwieszczenie GK.6733.1.3.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2012 r. została wydana decyzja nr GK.6733.1.2012 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 410, 458, 459, 460, 497, 503, 395/3, 396, 397, 409/1, 457, 462/3, 463/3, 538, 673/1, 673/3, 674/1, 674/2, 674/3, 675/3, 675/4, 676/2, 676/4, 677, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/2, 745/5, 746, 747/2, 748, 749, 750, 757/3, 758, 762, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 780, 782/1, 796/1, 796/2.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.1.3.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-26 22:27:35
Odsłon: 4118
Dziennik zmian

Obwieszczenie/zawiadomienie GK.6733.2.2.2012

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam:

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamierzenia inwestycyjne polegające na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 283, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 341, 277/2, 277/3, 305/1, 305/2, 338, 439/2, 439/4, 439/5, 439/7, 439/8, 516, 517, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564/2, 565, 566, 440/2, 567/1, 829.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.2.2.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-05 22:52:42
Odsłon: 4140
Dziennik zmian

Obwieszczenie/zawiadomienie GK.6733.1.2.2012

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam:

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamierzenia inwestycyjne polegające na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 410, 458, 459, 460, 497, 503, 395/3, 396, 397, 409/1, 457, 462/3, 463/3, 538, 673/1, 673/3, 674/1, 674/2, 674/3, 675/3, 675/4, 676/2, 676/4, 677, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/2, 745/5, 746, 747/2, 748, 749, 750, 757/3, 758, 762, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 780, 782/1, 796/1, 796/2.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.1.2.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-05 22:50:24
Odsłon: 4006
Dziennik zmian

Przystąpienie do sporządzenia zmian w MPZP gminy Baranów - II etap

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – II etap

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:09:16
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-03-28 09:15:43
Odsłon: 3643
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.