OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW (GK.6730.7.1.2022)

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 129/1, z obrębu geodezyjnego Huta, gm. Baranów.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 zawiadamiam, że:

na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu: 21 czerwca 2022 r.),  PV ENIN Sp. z o.o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Magdalenę Jabłonowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 129/1, z obrębu geodezyjnego Huta, gm. Baranów.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-01 14:46:57
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-08-01 14:46:57
Odsłon: 876
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW (GK.6730.8.1.2022)

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 19/1, z obrębu geodezyjnego Huta, gm. Baranów.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 zawiadamiam, że:

na wniosek z dnia 14 czerwca 2022 r. (data wpływu: 21 czerwca 2022 r.),  PV Solar H19,  Sp. z o.o., ul. Taneczna 18c,    02-829 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika  P. Magdalenę Jabłonowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 19/1, z obrębu geodezyjnego Huta, gm. Baranów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-01 15:00:23
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-08-01 15:00:23
Odsłon: 874
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji (GK.6730.6.2022)

 Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741)  

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 27 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 29 kwietnia 2022 r.),  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, została wydana decyzja nr GK.6730.6.2022  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4,     z obrębu geodezyjnego Łukawka, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-19 14:28:55
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-07-19 14:28:44
Odsłon: 1006
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) (GK.6733.6.1.2022)

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, z obrębu geodezyjnego Łukawka, gm. Baranów.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 zawiadamiam, że:

że na wniosek z dnia 27 kwietnia 2022 r. (data wpływu: 29 kwietnia 2022 r.),  Sun Hunter 37 Sp. z o.o., ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej mocy do 1,0 MW, sytuowanej na części działki o nr ew. 355/4, z obrębu geodezyjnego Łukawka, gm. Baranów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 14:18:42
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-06-21 14:18:42
Odsłon: 854
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.5.4.2021)

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741)  

zawiadamia się,

że w dniu 24 lutego 2022 r. na wniosek „SWITCH – Usługi Projektowo-Pomiarowe, Jakub Koszel, ul. Zana 29/11, 20-601 Lublin działającego z upoważnienia i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.   z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr GK.6733.5.2021 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, na którą składają się: linie kablowe niskiego napięcia ze złączami kablowymi, przebudowa linii niskiego napięcia na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Wola Czołnowska, działki nr 252/2, 253, 254, 255, 256, 257, 258/1, 259/3, 259/4, 259/5, 260.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-25 14:28:27
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-02-25 12:35:58
Odsłon: 1014
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.5.3.2021)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamia się, że:

 zostały wydane następujące postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej, na którą składają się: linie kablowe niskiego napięcia ze złączami kablowymi, przebudowa linii niskiego napięcia na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Wola Czołnowska, działki nr 252/2, 253, 254, 255, 256, 257, 258/1, 259/3, 259/4, 259/5, 260,

przez:

  1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.3.2022.AKA z dnia 03.02.2022 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - postanowienie nr LU.ZPU.3.522.58.2022 z dnia 07.02.2022 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się  z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-22 07:30:36
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-02-21 11:26:21
Odsłon: 996
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.5.1.2021)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 zawiadamiam, że:

na wniosek z dnia 15 grudnia 2021 r. (data wpływu: 17 grudnia 2021 r.), SWITCH – Usługi Projektowo-Pomiarowe, Jakub Koszel, ul. Zana 29/11, 20-601 Lublin, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: sieci elektroenergetycznej, na którą składają się: linie kablowe niskiego napięcia ze złączami kablowymi, przebudowa linii niskiego napięcia.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23 08:20:40
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-12-23 08:20:40
Odsłon: 1111
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.4.2.2021)

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741

 zawiadamia się,

że w dniu 02 grudnia 2021 r. na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, została wydana decyzja nr GK.6733.4.2021 zmieniająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Baranów nr GK.6733.2.2020 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie: modułowego kontenera sanitarnego z toaletą i prysznicem, miejsca wypoczynku dla turystów: pomostu rekreacyjnego, trzech drewnianych wiat ze stolikami i ławkami dla turystów, 8 koszy na śmieci i trzech tablic informacyjnych, na terenie obejmującym dz. nr ew.: 866/1 (część działki) i 943 (część działki), położonych w Baranowie, gm. Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-03 08:48:15
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-12-03 08:48:15
Odsłon: 1089
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.4.1.2021)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 zawiadamiam, że:

że na wniosek z dnia 10 listopada 2021 r. (data wpływu: 10 listopada 2021 r.), Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.2.2020 z dnia 02.02.2021 r.

Zmiany w wyżej wyszczególnionej decyzji będą w zakresie elementów planowanych do wykonania w ramach zamierzenia inwestycyjnego. W miejsce pomostu dla turystów wraz z trapem wykonany zostanie podest rekreacyjny o konstrukcji drewnianej o wymiarach: długość do 11 m, szerokość do 2,5 m.

Należy mieć przy tym na względzie, że powyższe zmiany nie będą miały wpływu na istotne cechy przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 14:46:05
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-11-10 14:46:05
Odsłon: 1119
Dziennik zmian

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 17 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów w godz. od 10.00 do 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Baranów na adres: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi dotyczące przedmiotowego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Baranów
 /-/Mirosław Roman Grzelak

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11 ustawy.
  3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
  4. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
  6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plik PDF Projekt STUDIUMSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARANÓW

Plik PDF Załącznik 2 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Plik PDF Załącznik 3 Rysunek syntezy - projekt zmian

Plik PDF Prognoza oddziaływania na środowisko studium gm.Baranów

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-17 10:26:42
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2021-11-09 08:34:48
Odsłon: 1217
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.