Planowanie przestrzenne - Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.2.3.2023)

OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca                   1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamia się, że:

 

zostały wysłane pisma o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, sytuowanych na działce nr ew. 3129     z obrębu ewidencyjnego Baranów, gm. Baranów.

Wnioski o uzgodnienie zostały wysłane do:

  1. Starosty Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zlewni w Zamościu;
  3. Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach;
  4. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. W przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zażalenie przysługuje wyłącznie, jeżeli odmowa uzgodnienia dotyczy rezerwatu przyrody lub nastąpiła z uwagi na możliwość znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym uzgodnienia uważa się za dokonane.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi  w  Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800  do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego             w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej            miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-25 15:25:03
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-10-25 15:25:03
Odsłon: 493
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.