Zastępca Wójta gminy

Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. wspomaganie Wójta w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Gminy i Urzędu;
 2. zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności;
 3. prowadzenie spraw z zakresu oświaty, w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sieci placówek oświatowych oraz obwodów szkolnych;
  2. sprawowanie nadzoru założycielskiego nad placówkami oświatowymi, w tym realizacja zadań organu prowadzącego wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela;
  3. prowadzenie baz danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej oraz obowiązującej sprawozdawczości;
  4. analizowanie i weryfikowanie danych dotyczących przyznawanej subwencji oświatowej,
  5. analiza przedłożonych przez placówki oświatowe projektów organizacji na dany rok szkolny i wyrażanie opinii co do ich zatwierdzenia;
  6. przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania w placówkach oświatowych, uzgadnianie ich ze związkami zawodowymi,
  7. wnioskowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorów placówek oświatowych,
  8. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, organizowanie konkursów w tym zakresie;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego;
 5. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek i ośrodków kultury;
 6. organizowanie konkursów na dyrektorów placówek kulturalnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 8. prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym:
  1. współpraca z organizacjami sportowymi działającymi na terenie Gminy,
  2. organizowanie imprez i zawodów sportowych,
  3. promocja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy.
 9. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad gminnymi placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, bibliotekami i ośrodkiem pomocy społecznej.

Źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Baranów nadany Zarządzeniem Nr VII/228/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku ze zmianami.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19 11:43:52
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-03-19 11:43:52
Odsłon: 3277
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.