INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (08.11.2023 r. – 28.12.2023 r.)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (7 listopada 2023 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
 • Wydane zostały 23 zarządzenia. Dotyczyły głównie spraw finansowych, przetargów i spraw personalnych.
 • Z dniem 30 listopada 2023 r. ze stanowiska Zastępcy Wójta odwołana została Pani Pelagia Maruszak. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy, który rozwiąże się z dniem 31 marca 2024 r. Pani Pelagia Maruszak została zwolniona ze świadczenia pacy w okresie wypowiedzenia.
 • Wykonane zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna, o długości 490 m. Wykonano podbudowę z kruszywa. Wykonawcą byłą firm Justyna Róża Zadura Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 149.967,14 zł. Odbiór nastąpił w dniu 13 grudnia br. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych w kwocie 87.000,00 zł. W dniu 14 grudnia został złożony wniosek o wypłatę dofinansowania.
 • Rozpoczęta została realizacja zadania Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów – etap I. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk z Anielowa za łączną kwotę 9.645.386,99 zł. Prace rozpoczęły się od drogi nr 107412L w Woli Czołnowskiej - 0,965 km oraz drogi nr 107414L w Koźle – 1,725 km i 107415L w Koźle – 0,586 km. Na drodze w Woli została wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna (2 warstwy). W Koźle została wykonana warstwa wyrównawcza. Wartość wykonanych prac to 1.195.368,44 zł. W tym roku zafakturowana i zapłacone będzie 908.522 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.726.865 zł.
 • W dniu 14 listopada 2023 r. wydane zostało zarządzenie w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych w zakresie odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z tym cennikiem obowiązują jednakowe stawki opłat dla wszystkich miejscowości na obszarze gminy. Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych wynosi 29,63 zł netto (32,00 zł brutto). Cena odbioru nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 250,00 zł netto (270,00 zł brutto) za odbiór do 3 m3 nieczystości oraz 100,00 zł netto (108,00 zł brutto) za odbiór każdego kolejnego m3 nieczystości.
 • W dniu 23 listopada 2023 r. została podpisana z Wojewodą Lubelskim umowa na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 107413L na odcinku od km 1+790,00 do km 2+446,50 w miejscowości Wola Czołnowska”. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów robót budowlanych. Szacowany koszt zadania to 565.107,50 zł. W dniu 18 grudnia 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację tego zadania, z terminem składania ofert do dnia 12 stycznia 2024 r. do godz. 12.00. Zakładany termin realizacji – 6 miesięcy od podpisania umowy.
 • Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładają na wójtów obowiązek przeprowadzenia, co najmniej raz na dwa lata, kontroli wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz opróżniania tych zbiorników. Taka kontrola zostanie przeprowadzona w naszej Gminie w okresie od grudnia br. do 30 czerwca 2024 r.
 • W dniu 17 listopada 2023 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta. Zadanie było podzielone na dwie części – przebudowa przepompowni wody (przeznaczona kwota 984.005 zł) oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej (przeznaczona kwota 85.565 zł). Na przepompownią wody wpłynęło pięć ofert w cenach od 1.298.000 zł do 1.500.000 zł. Na oczyszczalnię wpłynęły dwie oferta w kwocie 104.550 i 140.000 zł. Wstępnie zostały wskazane oferty firmy INSTAL-SERWIS LUBARTÓW na przepompownię wody za 1.298.000n zł oraz firmy EMKAN-PRO z miejscowości Pstrągi-Gniewoty na oczyszczalnię za 104.550 zł. Ostateczny wybór ofert i zawarcie umów nastąpi po przyjęciu uchwały budżetowej na 2024 r. Realizacja do 10 miesięcy od podpisania umowy.
 • W dniu 7 grudnia 2023 r. firma Rol-Mech z Radymna - wybrana w przetargu, dostarczyła do Gminy ciągnik marki McCormick. Wartość ciągnika 350.725,89 zł. W dniu 12 grudnia firma Rolmax ze Świdnika dostarczyła piaskarkę o ładowności 3,8 t (wartość 71.340 zł) oraz pług do odśnieżania (wartość 20.787 zł).
 • W dniu 19 grudnia firma KAJOTES z Torunia zamontowała 2 nowe wiaty przystankowe przy ul. Rynek w Baranowie. Koszt łączny – 18.489,36 zł.
 • Odbył się przetarg na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2024 r. Wpłynęły dwie oferty w cenie 643.610 zł i 658.850 zł. Wybrana została oferta złożona przez firmę EKO-TRANS Sp. z o.o. z Samoklęsk za kwotę 643.610 zł za szacowaną ilość odpadów 676,0 Mg. Umowa została zawarta w dniu 18 grudnia 2023 r. Taka cena pozwala nam zachować opłaty za odbiór odpadów w dotychczasowej wysokości.
 • Przeprowadzono przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na okres 2 lat (2024-25). Wpłynęła jedna oferta złożona przez PGE Obrót SA w kwocie 935.803 zł za szacowaną ilość energii 604 468 kWh. Oferta została zaakceptowana. Umowa będzie zawarta w dniu 28 grudnia 2023 r.
 • W dniu 17 grudnia odbył się III Jarmark Bożonarodzeniowy.
 • Firma GEOTEL z Kraśnika zakończyła realizację zadanie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Baranów. Wartość inwestycji wyniosłą 2.379.682 zł, z czego dotacja z Polskiego Ładu - 2.141.713,80 zł a wkład własny – 237.968,20 zł. Odbiór zadania nastąpił w dni 28 grudnia br. Zakres obejmował:
  • wymianę 299 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach Zakładu Energetycznego,
  • montaż 76 sztuk lamp solarnych wolnostojących, w tym 16 z kamerami;
  • budowę nowego oświetlenia ulicznego zasilanego linią kablową – łącznie 55 punktów oświetleniowych w ul. Błotna, Rynek, Puławska, Długa, Południowa i Weselna.
 • Jak informowałem na poprzedniej sesji otrzymaliśmy dotacje z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac w obrębie Zespołu kościelnego w Baranowie, tj:
  • Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła (konfesjonały i prospekt organowy). Na to zadanie przeprowadzone zostało postępowanie na wybór wykonawcy. W dniu 8 grudnia br. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 2 oferty w tym jedna podlegała odrzuceniu. Wybrana został oferta firmy REARTE s.c. z Krakowa za kwotę 462.196,61 zł. Kwota ta mieści w szacowanej kwocie. W dniu 11 grudnia 2023 r. została podpisana umowa między Gminą Baranów i Parafią w Baranowie o udzielenie dotacji w kwocie 462.196,61 zł, w tym 452 952,67 zł z dofinansowania z RFOZ (98%) i 9.243,94 zł ze środków Gminy (2%). W tym samym dniu Parafia podpisała umowę z firmą REARTE s.c. Termin realizacji do dnia 12 grudnia 2024 r.
  • Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie (remont muru kościelnego oraz mens ołtarzowych). Zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2023 r. o godz. 12.15.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-02 10:51:20
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-01-02 10:51:20
Odsłon: 367
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.