INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.09.2023 r. – 7.11.2023 r.)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (29 września 2023 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
 • Wydanych zostało 10 zarządzeń. Dotyczyły głównie spraw finansowych, gospodarki nieruchomościami oraz przetargów.
 • Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy na zadaniu przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna, o długości 490 m.
  Zmniejszeniu uległ zakres inwestycji poprzez rezygnację z nawierzchni asfaltowej i wykonanie tylko podbudowy z kruszywa. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 149.967,14 zł złożona przez firmę Justyna Róża Zadura Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Gór. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 26 października 2023 r. Nawierzchnia asfaltowa zostanie położona w roku przyszłym.
 • Rozstrzygnięte zostało postępowanie na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów – etap I. Zamówienie było podzielone na dwie części. Na pierwszą część zamówienia ( 6,954 km – 11 zadań) wpłynęły 3 oferty w kwotach od 5.345.998,72 zł do 5.453.634,93 zł. Na drugą część zamówienia (7,323 km – 6 zadań ) też wpłynęły  3 oferty w kwotach od 4.289.388,27 zł do 4.717.577,90 zł. Po zwiększeniu na ostatniej sesji środków na to zadanie dokonano wyboru wykonawcy. Zostało nim Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk z Anielowa za łączną kwotę 9.645.386,99 zł, w tym część 1 - 5.345.998,72 zł a część 2 - 4.289.388,27 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 25 października 2023 r.; termin zakończenia inwestycji – 25 listopada 2024 r. Wykonawca, jeśli pozwoli pogoda, zamierza rozpocząć prace budowlane jeszcze w tym roku. Przypomnę, że przebudowane będą następujące odcinki dróg gminnych:
  • nr 107425L w Baranowie, ul. Wschodnia - 0,326 km,
  • nr 107404L w Baranowie, ul. Długa - 0,388 km,
  • nr 112817L w Niwie - 1,104 km,
  • nr 107412L w Woli Czołnowskiej - 0,965 km,
  • nr 112898L w Woli Czołnowskiej - 0,551 km,
  • nr 107416L w Nowomichowskiej - 0,813 km,
  • nr 112855L w Gródku - 0,612 km,
  • nr 107409L w Składowie - 0,527 km,
  • nr 107417L w Zagoździu - 0,806 km,
  • nr 124114L i nr 124087L w Pogonowie - 0,475 km,
  • nr 112894L w Woli Czołnowskiej - 0,385 km,
  • na działce nr 633/3 w Śniadówce - 0,481 km,
  • nr 112872L w miejscowości Śniadówka - 2,561 km,
  • nr 107420L w Łukawce i Karczunku - 1,450 km,
  • nr 112989L w Łukawce - 0,520 km,
  • nr 107415L w Koźle - 0,586 km,
  • nr 107414L w Koźle - 1,725 km.
  • Łączna długość dróg do przebudowy wynosi 14,2 km. Jest to największa inwestycja w historii Gminy Baranów, zarówno pod względem zakresu rzeczowego jaki i kosztów jej realizacji. Wykonawca, jeśli pozwoli pogoda, zamierza rozpocząć prace budowlane jeszcze w tym roku. Tak ogromny zakres prac jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.726.865,00 zł.
 • Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków. Wpłynęły 3 oferty w kwotach 8.236.000 zł, 8 775 000 zł i 9 188 100 zł. Po zwiększeniu na ostatniej sesji środków na to zadanie dokonano wyboru wykonawcy. Zostało nim firma ALTERECO SP. z o.o. z miejscowości Nockowa (Podkarpacie) za kwotę 8.236.000 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 6 listopada 2023 r.; termin zakończenia inwestycji – 6 grudnia 2025 r.
 • W dniu 4 października 2023 r. otwarte zostały oferty w postępowaniu przetargowe na zadanie Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta. Zadanie było podzielone na dwie części – przebudowa przepompowni wody (przeznaczona kwota 984.005 zł) oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej (przeznaczona kwota 85.565 zł. Na przepompownią wody wpłynęły dwie oferty w cenach 1.545.433,50 zł i 1.611.077,12 zł. Na oczyszczalnię wpłynęła jedna oferta w kwocie 142.005,97 zł. W dniu 6 października 2023 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwoty zaplanowane na realizację tego zamówienia. 30 października zostało ogłoszone ponowne postępowanie, z terminem składania ofert do 17 listopada 2023 r..
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Baranów w sezonie grzewczym 2023/2024. Wpłynęły 4 oferty w szacunkowej cenie od 325.630,20 zł do 329.381,70 zł. Wybrana została najtańsza oferta złożona przez firmę TERM-OIL Sp. z o.o. z Radomia. Umowa został podpisana 3 października 2023 r.
 • Przeprowadzono postępowanie na zakup ciągnika dla Gminy Baranów. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 października. Na zakup mieliśmy zabezpieczoną kwotę 350.000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta w kwocie 350.725,89 zł, złożona przez firmę Rol-Mech Grażyna i Jan Grześko Spółka z o.o. z Radymna. Zaoferowano ciągnik marki McCormick, produkcji włoskiej. W dniu 27 października dokonano wyboru tej oferty a dzisiaj została podpisana umowa. Termin wykonania – 30 dni od podpisania umowy.
 • Firma GEOTEL z Kraśnika realizuje zadanie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Baranów. W tym czasie Zakład Energetyczny przystąpił do kablowania zasilania energetycznego na ul. Południowa, Długa, Błotna. W związku z tym uznałem, że nie ma co n tych ulicach montować nowych opraw na starych słupach. Wystąpiliśmy do Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie zgody na zmianę zakresu naszej inwestycji, poprzez rezygnację z montażu opraw a wykonanie całkiem nowego oświetlenia na ul. Południowej, Długiej, Błotnej i Rynek – łącznie 43 punkty świetlne. W negocjacjach z Wykonawcą cena za wykonanie tych prac została ustalona na 496.300 zł, w związku z tym wartość całej inwestycji wzrosła do kwoty 2.379.682 zł, z czego dotacja z Polskiego Ładu wynosić będzie 2.141.713,80 zł a wkład własny – 237.968,20 zł. Premier wyraził na to zgodę i w dniu 30 października Gmina otrzymała skorygowaną promesę na zapewnienie finansowania. W dniu 6 listopada Gmina podpisała w Wykonawcą  aneks do umowy na powyższe kwoty przesuwając jednocześnie termin zakończenia zadania do 12 grudnia br.
 • Rozpatrzone zostały wnioski w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie:
  • Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym: wartość całkowita 13.225.400 zł; kwota dofinansowania 11.241.590 zł; wniosek został odrzucony;
  • Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów – etap II: wartość całkowita 7.981.500 zł; kwota dofinansowania 7.582.425 zł; wniosek został zaakceptowany, 12 października otrzymaliśmy promesę wstępną; wniosek dotyczy głównie dróg w Baranowie, jest zlecone opracowanie dokumentacji, będzie gotowa w tym roku;
  • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Gminy Baranów: wartość całkowita kwota 1.828.026 zł; kwota dofinansowania 1.736.624 zł; wniosek został zaakceptowany, 12 października otrzymaliśmy promesę wstępną, wniosek dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Baranowie (ul. Cmentarna, Powstania Styczniowego, Kruka-Heindenreicha oraz Wschodniej) oraz sieci wodociągowej w Łukawce.
 • Rozpatrzone zostały wnioski w ramach 1 i 2 edycji Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Złożyliśmy 2 wnioski o dofinansowanie:
  • Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie: wartość całkowita kwota 1.282.000 zł; kwota dofinansowania 1.256.360 zł; wniosek został zaakceptowany, 27 lipca otrzymaliśmy promesę wstępną, wniosek dotyczy renowacji muru kościelnego oraz mens ołtarzowych
  • Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie: wartość całkowita kwota 488.540 zł; kwota dofinansowania 478.769 zł; wniosek został zaakceptowany, 5 października otrzymaliśmy promesę wstępną, wniosek dotyczy renowacji konfesjonałów oraz prospektu organowego.
 • Złożone zostały wnioski do Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach o ujęcie w budżecie na 2024 r. realizacji następujących zadań drogowych na terenie gminy Baranów: przebudowa drogi nr 1518L Gródek – Łukawka (ok. 1,1, km); przebudowa drogi nr 2514L w Łysej Górze (ok. 1,7 km), wykonanie dokumentacji projektowej na drogę 1518L od Gródka do Składowa (ok. 6,2km).
 • W październiku br. został opublikowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA kolejny Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów, tym razem za lata 2020-2022. WSPÓLNOTA jest najstarszym pismem samorządowym, wydawanym od  1990 r. Przyjęta przez pismo metoda tworzenia rankingu bierze pod uwagę wydatki majątkowe gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W celu uniknięcia chwilowych wahań wskaźnika wydatków majątkowych, podstawą jego ustalania jest okres 3 lat. Tegoroczny ranking obejmuje więc lata 2020, 2021 i 2022. Ranking prowadzony jest w kategoriach – województwa i miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatów, powiaty, miasta powiatowe, miasta inne oraz gminy wiejskie.
  W kategorii gmin wiejskich zajęliśmy w tym roku 103 miejsce w kraju (na 1513 gmin wiejskich), z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1.959,90 zł na jednego mieszkańca. Daje nam to pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich w powiecie puławskim i 9 miejsce w województwie lubelskim.
  Należy podkreślić, że w obecnej kadencji gmina systematycznie awansuje w tym rankingu. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych – unijnych i krajowych oraz racjonalnemu gospodarowaniu dochodami własnymi, co zapewniło środki na wkład własny do wykonywanych inwestycji. Umożliwiło to realizację w tej kadencji, tylko w latach 2020 – 2022, takich dużych inwestycji,  jak:
  • przebudowa dróg gminnych (nawierzchnie bitumiczne) na łącznej długości – 12,755 km;
  • dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych o długości 10,134 km;
  • termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie oraz przebudowa boiska szkolnego;
  • adaptacja budynku starej plebanii na cele kulturalne;
  • przebudowa stacji uzdatniania wody w Czołnie i Śniadówce, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wymiana hydrantów przeciwpożarowych;
  • montaż 42 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych;
  • rewitalizacja zbiornika wodnego w Baranowie.

Oto jak przedstawiała się pozycja naszej gminy w rankingu WSPÓLNOTY w ostatnich latach wraz z kwotami wydatków inwestycyjnych na mieszkańca:

  • 2016-2018: pozycja – 822, kwota – 608,27 zł;
  • 2017-2019: pozycja – 732, kwota – 813,90 zł;
  • 2018-2020: pozycja – 429, kwota – 1.113,17 zł;
  • 2019-2021: pozycja – 302, kwota – 1.210,46 zł
  • 2020-2022: pozycja – 103, kwota – 1.959,90 zł.
 • 29 września odbyła się uroczystość 60 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie
 • Również 29 września odbyło się podsumowanie realizacji PROW 2014-2020 w województwie lubelskim. Nasza Gmina została uhonorowana wyróżnieniem w zakresie dróg.
 • W dniu 13 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji zostały wręczone nauczycielom nagrody Wójta Gminy Baranów. W tym roku otrzymali je: Lucyna Miłosz, Alina Lejkowska, Bożena Markiewicz, Beata Janicka, Iwona Kamela, Beata Zarychta-Iwon, Monika Litwinek, Agnieszka Wach i Jarosław Jamioła.
 • Przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum. Głosowanie odbyło się w 9 obwodowych komisjach wyborczych –  w Baranowie (2 komisje) oraz w Czołnie, Koźle, Łukawce, Woli Czołnowskiej, Śniadówce, Zagoździu oraz w Domu Seniora w Woli Czołnowskiej. Głosowanie trwało od godz. 7.00 do 21.00 w dniu 15 października i odbyło się bez zakłóceń. Urząd Gminy był odpowiedzialny za przygotowanie wyborów od strony organizacyjnej.
  Do udziału w głosowaniu uprawnionych było 3.030 osób.
  W wyborach do Sejmu i Senatu frekwencja wyniosła 69,24%.
  W wyborach do Sejmu oddano 2.025 głosów ważnych. Oto kolejność poszczególnych komitetów wyborczych:
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 1.128 głosów (55,70%);
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe – 339 głosów (16,74%);
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – 210 głosów (10,37%);
  • Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 158 głosów (7,80%);
  • Komitet Wyborczy Nowa Lewica – 111 głosów (5,48%);
  • Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna – 37 głosów (1,83%);
  • Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy – 32 głosy (1,58%);
  • Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju – 10 głosów (0,49%).

Indywidulanie najlepsze wyniki osiągnęli:

  • Przemysław Czarnek (PiS) – 480 głosów,
  • Pelagia Maruszak (PiS) – 170 głosów,
  • Piotr Rzetelski (Trzecia Droga) – 129 głosów,
  • Marta Wcisło (KO) – 110 głosów,
  • Krzysztof Szulowski (PiS) – 106 głosów.

Tylko ci kandydaci uzyskali ponad 100 głosów.

W wyborach do Senatu oddano 2017 głosów ważnych. Oto kolejność poszczególnych kandydatów:

 • Stanisław Gogacz (PiS) – 1.169 głosów (57,96%),
 • Jan Rajchel (KO) – 540 głosów (26,77%),
 • Artur Pietras (Konfederacja) – 308 (15,27%).

Frekwencja w referendum ogólnokrajowym wyniosła w naszej gminie 54,69%, ale w skali kraju było to tylko 40,91%, więc jego wyniki nie są wiążące.

 • Zapraszam wszystkich Państwa na uroczystości w ramach obchodów w naszej Gminie Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczną się one Mszą w kościele parafialnym o godz. 11.00, następnie uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości i część artystyczna w budynku GCK.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-13 14:54:27
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-11-13 14:54:27
Odsłon: 422
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.