INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (23.06.2023 – 28.09.2023 r.)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (23 czerwca 2023 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 • Wydanych zostało 41 zarządzeń. Dotyczyły głównie spraw finansowych, gospodarki nieruchomościami, spraw personalnych oraz przetargów.
 • Zakończone zostało zadanie Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Baranów. Wykonawcą była firma PPHU TOSIA Karol Zyśk z Nowej Złotorii w cenie 71 888,58 zł za plac zabaw i 74 187,45 zł za siłownię  plenerową. Odbiór inwestycji został dokonany w dniu 28 września 2023 r.
 • Przeprowadzono 4 postępowania na wyłonienie wykonawcy na zadaniu przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna, o długości 490 m. W budżecie jest zabezpieczona kwota 261 372 zł, w tym dotacja z FOGR w kwocie 110 000 zł. Składane oferty były o wiele niż środki zabezpieczone w budżecie i te postępowania były unieważniane. We wrześniu wystąpiliśmy do Zarządu Województwa o zmniejszenie zakresu inwestycji poprzez rezygnacji z nawierzchni asfaltowej i wykonanie tylko podbudowy z kruszywa, uzyskaliśmy zgodę i na 10 października został ogłoszony jeszcze jeden przetarg. Gdyby dał on wynik pozytywny to podbudowa byłaby wykonana w tym roku a nawierzchnia bitumiczna w roku przyszłym.
 • Jak informowałem na sesji w czerwcu zmniejszony został zakres zadania drogowego z 15,5 do 14,2 km. Kwota wsparcia Polskiego Ładu  została utrzymana i wynosi 8.726.865 zł. Przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe, w których umożliwiliśmy składanie ofert częściowych (2  części). Pierwsze zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. W dniu 27 września otwarte zostały oferty w kolejnym postępowaniu. Na pierwszą część zamówienia ( 6,954 km – 11 zadań) mamy w budżecie kwotę 4.859.675 zł i wpłynęły  3 oferty w kwotach od 5.345.998,72 zł do 5.453.634,93 zł. Na drugą część zamówienia (7,323 km – 6 zadań ) mamy w budżecie kwotę 4.326 500 zł i też wpłynęły  3 oferty w kwotach od 4 289 388,27 zł do 4.717.577,90 zł. Łącznie na sfinansowanie tego zadania brakuje nam w budżecie kwoty ok. 450 tys. zł (przy najtańszej ofercie). Uważam, że w tym postępowaniu oferty są  do przyjęcia i należy zwiększyć środki w budżecie i rozstrzygnąć to postępowanie. Stąd do przedłożonego projektu zmian w budżecie i WPF będzie złożona stosowna autopoprawka.
 • Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków. Mimo ograniczenia pierwotnego zakresu o gospodarkę osadową nadal oferty są wyższe niż zabezpieczone środki w budżecie. Posiadamy kwotę 6 975 000 zł. W przetargu w dniu 25 sierpnia złożono 4 oferty w cenach od 8 812 023 zł do 18 179 615 zł – postępowanie zostało unieważnione. W przetargu w dniu 22 września złożono oferty w kwotach 8.236.000 zł, 8 775 000 zł i 9 188 100 zł. Do tego co mamy zabezpieczone brakuje ok. 1 261 000 zł. Proponuję aby podjąć próbę wyboru oferty w tym postępowaniu, tym bardziej że kończy nam się okres ważności promesy na dofinansowanie. Również w tym przypadku do przedłożonego projektu zmian w budżecie i WPF będzie złożona stosowna autopoprawka.
 • W dniu 18 września 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta. Termin składania ofert mija 4 października 2023 r. o godz. 12:00. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 910 431 zł.
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Baranów w sezonie grzewczym 2023/2024. Wpłynęły 4 oferty w szacunkowej cenie od 325.630,20 zł do 329.381,70 zł. Wybrana została najtańsza oferta złożona przez firmę TERM-OIL Sp. z o.o. z Radomia.
 • Przeprowadzono postępowanie na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024. Wpłynęła 1 oferta firmy RAGO Sp. z o.o. z Jeziorzan za kwotę 185.280,00 zł. Została ona przyjęta i w dniu 22 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa.
 • Firma GEOTEL z Kraśnika realizuje zadanie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze gminy Baranów. Wykonane zostały odcinki nowego oświetlenia na ul. Puławskiej i Długiej. Trwa wymiana opraw oświetleniowych na sieci należącej do PGE oraz montaż wolnostojących lamp solarnych. Termin zakończenia inwestycji został przesunięty z 15 września na 15 listopada 2023 r. ponieważ przedłużały się formalności związane z udzieleniem przez Zakład Energetyczny zgody na prace na ich sieci związane z wymianą opraw i szafek oświetleniowych.
 • Przeprowadzone zostało ponowne postępowanie konkursowe na wyłonienie kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wpłynęła jedna kandydatura – dotychczasowego dyrektora. Kandydatura ta została pozytywnie oceniona przez Komisję konkursową i z dniem 1 września 2023 r. Pan Piotr Wiącek został powołany na stanowisko dyrektora ZS-P w Baranowie na okres 5 lat, tj. do 31 sierpnia 2028 r.
 • W dniu 5 września 2023 r. przeprowadzono rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Gródku. Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 200.000 zł. Nikt do rokowań nie przystąpił.
 • Gmina pozyskała środki z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach podstawowych. Środki przeznaczono na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie. Całkowita wartość projektu – 98.437,00 zł; kwota dofinansownia – 78.678,50 zł. Zakupiono m.in. piec konwekcyjno – parowy, kuchnię elektryczną wolnostojącą, patelnię elektryczną, urządzenie do mielenia mięsa, krajalnicę do wędlin i serów, szatkownicę elektryczną do warzyw, obieraczkę mechaniczną do ziemniaków, bemar elektryczny jezdny i termosy do przenoszenia potraw, a także nowoczesną zmywarkę kapturową.
 • Gmina pozyskała dotację w wysokości 20.000 zł z Funduszu Sprawiedliwości na działania związane z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja dla dzieci i młodzieży, w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy domowej, cyberprzestępczości oraz przestępstw na szkodę małoletnich. Środki te zostały przeznaczone dla kół gospodyń wiejskich z Baranowa, Huty, Dębczyny, Kozła i Woli Czołnowskiej. W ramach tych środków prowadzone są działania edukacyjne oraz zakupiony został sprzęt pomocny w działalności kół gospodyń wiejskich. Sprzęt ten został kołom przekazany w dniu 3 sierpnia.
 • W dniu 13 sierpnia odbyły się uroczystości związane ze 160 rocznicą powstania styczniowego. W ramach obchodów odtworzony został wjazd do Baranowa powstańców po bitwie pod Żyrzynem. Organizacja uroczystości możliwa była dzięki finansowemu z dotacji z Programu „Niepodległa 2023”.
 • W dniu 19 sierpnia odbyły się dożynki gminne, nad którymi patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda. Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Baranowie, następnie uczestnicy przeszli w korowodzie dożynkowym na plac przy ul. Puławskie, gdzie odbyła się część artystyczno-rekreacyjna. W konkursach dożynkowych pierwsze miejsca zajęli: wieniec tradycyjny – Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” z Baranowa; wieniec nowoczesny – Koło Gospodyń Wiejskich „Zagoździanki”; najładniejsze stoisko – Koło Gospodyń Wiejskich „Czołnowianki”. Dożynki zakończyła zabawa taneczna z zespołem Wolawianki z Woli Czołnowskiej.
 • W dniu 27 sierpnia odbyły się dożynki powiatowe w Janowcu. W dożynkach uczestniczyła delegacja z naszej gminy. W zorganizowanych konkursach 2 miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Czołnowianki w kategorii wieniec współczesny, 3 miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich „Hutowianki” w kategorii winiec tradycyjny, 3 miejsce w kategorii najładniejsze stoisko zdobyła Gmina Baranów, w konkursie chleba w kategorii chleb razowy 1 miejsce zdobyła pani Krystyna Furtak, w konkursie twórczości ludowej 2 miejsce w kategorii rzeźbiarstwo zajęła Pani Dorota Ostrach a w kategorii sztuka użytkowa 3 miejsce zajęła Pani Dorota Ostrach.
 • 9 września Biblioteka szkolna, a 16 września Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie zorganizowały kolejną edycję Narodowego Czytania. W tym roku czytane było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
 • W dniach 18 – 22 września 2023 r. odbył się po raz piąty Europejski Tydzień Mobilności propagujący ekologiczne środki transportu.

W dniu 4 września rozpoczął się rok szkolny. Naukę rozpoczęło 374 uczniów i wychowanków w 21 oddziałach, w tym 110 wychowanków i 5 oddziałów przedszkolnych. Etatów przeliczeniowych nauczycielskich jest 42,38.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-27 12:11:29
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-10-27 12:11:29
Odsłon: 443
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.