INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.03.2023 r. - 25.05. 2023 r.)

Od ostatnie sesji zwyczajnej (28.03.2023 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
 • Przygotowany został Raport o stanie Gminy za 2022 r. Raport zostanie dzisiaj przekazany radnym.
 • Wydano w tym czasie 19 zarządzeń Wójta. Dotyczyły głównie spraw finansowych, przetargów, gospodarki nieruchomościami oraz spraw personalnych.
 • Na dzień 30 marca 2023 r. ogłoszony był drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gródku obejmującej grunt o łącznej powierzchni 1,4394 ha oraz budynek byłej szkoły. Cena wywoławcza została obniżona z 600 000 zł do 480 000 zł netto, a wadium do 48 000 zł. Przetarg ponownie nie dał rezultatu. Nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu. Obecnie będzie można prowadzić procedurę sprzedaży w drodze rokowań z potencjalnymi nabywcami. Zaproszenie do rokowań zostało ogłoszone w dniu 23 maja 2023 r., z ceną 250 000,00 zł netto. Zgłoszenia do rokowań można dokonywać do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 14:00, a przeprowadzone one będą w dniu 27 czerwca o godz. 10:00.
 • Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na sprzedaż niezabudowanej działki nr 643 o powierzchni 0,0487 ha w Motodze. Do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił. Ogłoszono drugi przetarg z obniżeniem ceny wywoławczej do 6 000 zł netto. W przetargu, który odbył się w dniu 30 marca 2023 r. zgłosił się jeden oferent, który zaoferował jedno postąpienie i został wyłoniony jako nabywca za kwotę 6 100 zł netto. Nabywcą został p. Grzegorz Wiak, akt notarialny został podpisany w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 • Przeprowadzony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy Baranów w 2023 r. Złożona została jedna oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w wysokości 25 000 zł. Umowa została podpisana w dniu 22 maja 2023 r.
 • Dnia 2 maja 2023 r. przy świetlicy w Czołnie odbył się festynz okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Strażaka.
 • W dniu 3 maja w naszej Gminie obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Baranowie, po jej zakończeniu nastąpił przemarsz z kościoła pod Pomnik Niepodległości gdzie kwiaty złożyli:  poseł na Sejm RP - Krzysztof Szulowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego - Piotr Rzetelski, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Puławskiego Członek Zarządu Powiatu Puławskiego - Jan Ziomka, w imieniu wszystkich mieszkańców delegacja władz Gminy Baranów. Znicze złożyły koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze oraz związek emerytów, rencistów i inwalidów. Wartę przy Pomniku Niepodległości pełnili druhowie z OSP Zagóźdź, Kozioł oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kozła. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołnie oraz druhowie z jednostek OSP Baranów, Czołna, Kozioł, Zagóźdź. Następnie w świetlicy budynku Urzędu Gminy  Baranów mieszkańcy i zaproszeni goście mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.
 • W dniu 13 kwietnia odbyła się uroczystość z okazji dnia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Rozpoczęła się ona spotkaniem społeczności szkolnej na uroczystym apelu oraz akademią przygotowaną przez uczniów. Następnie delegacje ze szkoły – klasy 7 i 8, ze sztandarem udały się do miejsca pamięci, trzech Dębów Katyńskich. Uroczystość przy Dębach Katyńskich w Baranowie odbyła się z udziałem władz Gminy, gdzie miało miejsce oddanie hołdu ofiarom Zbrodni Katyńskiej, zapalenie zniczy oraz odśpiewanie hymnu.
 • W dniu 5 kwietnia 2023 r. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w związku z upływem z końcem roku szkolnego obecnej kadencji dyrektora. Oferty można było składać do 4 maja. Złożona została jedna oferta – obecny dyrektor Piotr Wiącek. W dniu 23 maja odbyło się posiedzenie konkursowych. Z przyczyn formalnych kandydat nie został dopuszczony do konkursu i w związku z tym komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na dyrektora. Planujemy powtórzenie postępowania konkursowego.
 • Jak co roku przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 31 marca. W kategorii indywidualnej DZIECI I MŁODZIEŻ przyznano 6 równorzędnych I miejsc – Laura Łysiak, Oliwia Kobus, Kacper Kobus, Julia Jamioła, Dawid Jamioła i Lena Grzechnik. W kategorii indywidulanej DOROŚLI pierwsze miejsce zajęła Adela Rybak, drugie – Barbara Łobacz a trzecie Angelika Doktór. W kategorii zespołowej DOROŚLI pierwsze miejsce zajął Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” ze Śniadówki, a drugie miejsca zajęli KGW „Zagoździanki” z Zagoździa, KGW w Baranowie, Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” z Baranowa oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 • W dniu 14 maja na boisku przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Baranów i Gminy Żyrzyn. Kolejność drużyn z naszej Gminy była następująca: 1. OSP Baranów, 2. OSP Czołna, 3. OSP Kozioł.
 • Wykonawca zadania Przebudowa starej plebanii w Baranowie firma SOLARPROFI Jacek Wojtaś wniósł pozew do sądu o zwiększenie wynagrodzenia za przedmiotową inwestycję o kwotę 450 000 zł, wynagrodzenie umowne było 2 978 827 zł. W odpowiedzi na pozew Gmina wniosła o oddalenie powództwa w całości. Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na 29 maja br.
 • W dniu 25 kwietnia została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Huta. Przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 910 431 zł; wartość całej inwestycji - 1 119 831 zł. Zgodnie z umową inwestycja musi być wykonana i rozliczona do końca 2024 r. Planujemy ogłosić postępowanie przetargowe w czerwcu br.
 • Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na zadanie Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów (15,5 km). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 marca 2023 r. Gmina miała na ten cel 9 186 175 zł. Wpłynęło 5 ofert w cenie od 10 397 251,01 zł do 13 130 035,39 zł. Postępowanie zostało unieważnione. Gmina wystąpi do Prezesa Rady Ministrów o zmniejszenie zakresu tej inwestycji.
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na zadanie Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31 marca 2023 r. Gmina miała na ten cel przeznaczone 6 801 900 zł. Wpłynęły 4 oferty w cenie 6 975 000 zł, 7 860 000 zł, 7 986 390 zł i 8 400 000 zł. Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę mimo dwukrotnego wezwania nie uzupełnił wymaganych dokumentów i w związku z tym jego oferta została odrzucona. Druga w kolejności oferta przekraczała zabezpieczoną kwotę o 1 058 100 zł, co przekracza możliwości Gminy i ten przetarg został unieważniony. W związku z tym ogłoszone zostanie kolejne postępowanie przetargowe. Promesa na dofinansowanie jest ważna do 31 października 2023 r.
 • W toku jest postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Baranów. Na to zadanie jest zabezpieczona łącznie kwota 164 921 zł. Otwarcie ofert nastąpiło 16 maja. Na budowę placu zabaw wpłynęło 5 ofert w cenie od 71 888,58 zł do 141 221,33 zł. Na budowę siłowni plenerowej wpłynęło 7 ofert w cenie od 59 534,32 zł do 117 535,11 zł. Trwa weryfikacja ofert.
 • W dniu 25 maja ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna. Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 12:00.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-26 14:01:55
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-05-26 14:01:55
Odsłon: 650
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.