INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.12.2022 r. - 28.03.2023 r.)

Od ostatnie sesji zwyczajnej (29.12.2022 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
 • Wydano w tym czasie 32 zarządzenia Wójta. Dotyczyły głównie spraw finansowych, przetargów, gospodarki nieruchomościami ora spraw personalnych.
 • 2 stycznia ogłoszony został przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gródku. Nieruchomość składa się z gruntu o łącznej powierzchni 1,4394 ha oraz budynku byłej szkoły. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 600.000 zł netto + 23% podatek VAT. Termin przetargu wyznaczono na dzień 2 lutego 2023 r. Warunkiem udziału w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 60.000 zł w terminie do 30 stycznia. Przetarg nie dał rezultatu. Nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu. W dniu 28 lutego ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości. Cena wywoławcza została obniżona do 480 000 zł netto, a wadium do 48 000 zł. Wadium należy wpłacić do 27 marca, a sam przetarg odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy.
 • Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na sprzedaż niezabudowane działki nr 643 o powierzchni 0,0487 ha w Motodze. Cena wywoławcza wynosiła 9 000 zł netto, wadium 900 zł. Termin przetargu wyznaczono na dzień 2 lutego 2023 r. Nikt nie przystąpił do przetargu. Również w tym przypadku ogłoszono drugi przetarg z obniżeniem ceny wywoławczej do 6 000 zł netto i wadium do 600 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy.
 • Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego dla Gminy Baranów przez okres 12 miesięcy. Oferty można było składać do 20 stycznia 2023 r. Wpłynęła 1 oferta od firmy PETROJET Sp. z o.o. z miejscowości Kieszek, gm. Pionki. Oferta opiewała na kwotę 165 213,60 zł za szacowaną dostawę oleju w ilości 23 000 l. Umowa będzie rozliczona według aktualnej ceny hurtowej oleju napędowego w PKN Orlen, z zastosowaniem przez dostawcę upustu w wysokości 0,21 zł na 1 litrze. Oferta została zaakceptowana i umowa została podpisana w dniu 14 lutego 2023 r.
 • Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze gminy Baranów. Inwestycja składa się z 4 zadań:
  • Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z układami sterowania na terenie miejscowości Baranów, Czołna, Wola Czołnowska, Dębczyna, Zagóźdź, Składów, Gródek, Łukawica, Łukawka, Pogonów, Motoga, Kozioł, Huta, Niwa, Śniadówka i Karczunek. Zakłada się wymianę 327 sztuk oświetlenia sodowego i rtęciowego na istniejących słupach na energooszczędne oświetlenie LED oraz montaż dodatkowych 11 lamp LED na istniejących słupach.
  • Montaż wolnostojących lamp solarnych w pasach dróg gminnych w miejscach gdzie nie ma sieci oświetlenia drogowego. Zakłada się montaż 76 sztuk latarń, w tym 60 sztuk z modułem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową oraz 16 sztuk także z kamerą monitoringu.
  • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Południowej w Baranowie – 4 słupy i 5 lamp LED.
  • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Puławskiej i Zacisze w Baranowie – 8 słupów i 8 lamp LED.
  • Oferty można było składać do 17 lutego 2023 r. Wpłynęło 5 ofert w cenie od 1 883 382 zł do 2 307 480,00 zł. Wybrana została oferta firmy GEOTEL Sp. z o.o. z Kraśnika za kwotę 1 883 382 zł. Umowa została podpisana w dniu 15 marca 2023 r. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 22 marca. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy, a więc do 15 września 2023 r. Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% kosztów robót budowlanych, tj. 1 695 043,80 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 36 900 zł i zostanie pokryty ze środków własnych.
 • Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Baranów. Inwestycja składa się z 20 zadań, łącznie 15,5 km dróg w miejscowościach Baranów (1,3 km), Śniadówka (3,0 km), Niwa (1,1 km), Łukawka (2,0 km), Wola Czołnowska (2,6 km), Kozioł (2,3 km), Nowomichowska (0,8 km), Składów (0,5 km), Zagóźdź (0,8 km), Gródek (0,6 km) i Pogonów (0,5 km). Na drogach tych zaplanowano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Oferty można było składać do 10 marca 2023 r. Na realizację zadania przeznaczona była kwota 9 186 175 zł. Wpłynęło 6 ofert w cenie od 10 510 695 zł do 12 159 629 zł. Najtańsza oferta przewyższała zaplanowaną kwotę o 1 324 520 zł. Postępowanie  to zostało unieważnione. W dniu 13 marca zostało ogłoszone drugie postępowanie z terminem składania ofert do dnia 30 marca. Jeśli i w tym postępowaniu nie uzyskamy zadowalającej ceny będziemy wnioskować do Prezesa Rady Ministrów o zmniejszenie zakresu inwestycji.
 • Złożone w 2022 r. wnioski o dofinansowanie budowy placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Baranowie zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Plac zabaw otrzymał dofinansowanie w wysokości 53 569 zł, przy szacowanym koszcie – 84 189 zł. Umowa została podpisana w dniu 20 lutego 2023 r. Siłownia plenerowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 61 264 zł, przy szacowanym koszcie – 96 282 zł. Umowa została podpisana w dniu 9 stycznia 2023 r. Przygotowujemy ogłoszenie postępowania przetargowego.
 • W lutym zakończyła się kadencja sołtysów na terenie naszej Gminy. Obecnie kadencje sołtysów i rad gmin nie pokrywają się. Kadencja rad gmin została wydłużona do 5 lat, natomiast sołtysów pozostała 4 letnia. Od dnia 13 do 27 lutego 2023 r. przeprowadzone zostały zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru nowych sołtysów. Zostali nimi: w Baranowie – Stanisław Kowalczyk, w Gródku – Łukasz Pasim, w Zagoździu – Przemysław Ziarek, w Składowie – Małgorzata Miller, w Dębczynie – Hanna Antoniewicz, w Karczunku – Daniel Rodak, w Hucie – Ewelina Olszak, w Klinie – Janina Cieloch, w Koźle – Krzysztof Wawerek, w Łukawicy – Jolanta Więsyk, w Niwie – Teresa Zamojska, w Śniadówce – Anna Gołąbek, w Pogonowie – Tadeusz Zagulski, w Nowomichowskiej – Bożena Karczmarz, w Łukawce – Anna Furtak, w Łysej Górze – Krzysztof Ogórek, w  Czołnie – Janina Woch, w Woli Czołnowskiej – Katarzyna Grzechnik. Gratuluję wybranym sołtysom, życzę Państwu sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji i dobrej współpracy z władzami Gminy.
 • W dniu 31 stycznia 2023 r. uzyskaliśmy przedłużenie promesy na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków. Promesa jest ważna do dnia 31 października 2023 r. Do tego czasu musimy skutecznie przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 marca z terminem składania ofert do dnia 31 marca 2023 r.
 • W dniu 1 marca został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wniosek obejmuje odcinek 490 m w miejscowości Czołna (od zakrętu na przebudowanej w ubiegłym roku drodze gminnej w kierunku zachodnim). Szacowany koszt zadania – 261 372,05 zł, wnioskowane dofinansowanie 156 823 zł, tj. 60% kosztów robót budowlanych. Wykonana byłoby wzmocnienie istniejącej nawierzchni z kruszywa oraz nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja nastąpiłaby w bieżącym roku.
 • W dniu 24 marca 2023 r. odbył się odbiór robót budowlanych na zadaniu Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne. Roboty zostały zakończone i odebrane z zaleceniem wykonania malowania elewacji zewnętrznej budynku w związku z odbarwieniami tynku, te prace mają zostać wykonane do dnia 10 maja br. Ponadto dodatkowo zlecone zostało wykonanie tzw. klamki antypanicznej na drzwiach werandy. Ponieważ będzie to obiekt użyteczności publicznej musimy uzyskać pozwolenie straży pożarnej oraz nadzoru budowlanego. Wykonawcą robót budowlanych była firma Jacek Wojtaś SOLARPROFI z Lenda Ruskiego na podstawie umowy z dnia 8 października 2021 r. Pierwotny termin (8 październik 2022 r.) nie został przez Wykonawcę dotrzymany. Umowa była aneksowana w zakresie terminu i był on ostatecznie ustalony na 17 marca 2023 r. Wartość wykonanych robót zgodnie z umową wyniosła 2 978 827,00 zł. Wykonawca występował o zwiększenie wynagrodzenia na co nie wyraziliśmy zgody. Nadzór inwestorski sprawowała firma TECBUD Łukasz Turowski z Baranowa za kwotę 57 500 zł.
 • Gmina uczestniczyła w procesie dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców. W ustalonej cenie 2.000 zł za tonę mieszkańcy mieli dostarczony węgiel do posesji. Łącznie Gmina zakupiła 655,88 ton opału (węgiel – 523,44 t i ekogroszek – 132,44 t). Do 27 marca br. sprzedano 633 tony opału, pozostało na stanie 22,88 t (12,94 t węgla i 9,94 t ekogroszku). Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnionych było 920 osób, złożonych było 479 wniosków, do 27 marca zakupu dokonało 375 osób.
 • Sporządzone zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. Dzisiaj Państwo radni otrzymają to sprawozdanie, zostało ono także przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
 • Wykonanie przedstawia się następująco:
  • plan dochodów – 30 784 971,72 zł, wykonanie – 31 435 305,48 zł (102,1%);
  • plan wydatków – 33 337 344,62 zł, wykonanie – 31 324 388,09 zł (91,4%);
  • wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły 11 714 475,80 zł, tj. 37,4% ogółu wydatków.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-30 14:58:48
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-03-30 14:55:42
Odsłon: 725
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.