INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.11.2022 r. - 28. 12.2022)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (28 listopada 2022 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.
 • Wydanych zostało 9 zarządzeń. Dotyczyły spraw finansowych, przetargów oraz gospodarki nieruchomościami.
 • W dniu 1 grudnia odbył się odbiór końcowy zadania Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra (łączna długość – 4,733 km). Wykonawcą było konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Koszt całkowity inwestycji zamknął się kwotą 5.101.316,81 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 4.194.032,00 zł. Koszt robót budowlanych wyniósł 4.981.145,81 zł. Dokumentacja projektowa kosztowała 64.821,00 zł, a nadzór inwestorski 55.350,00 zł. Gwarancja wykonanych robót budowlanych wynosi 5 lat od dnia odbioru.
 • Przeprowadzono postępowanie na dostawę wyposażenia do kuchni oraz sprzętu RTV. Wyposażenie kuchni (naczynia kuchenne, zastawa stołowa) dostarczyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GREEN z Krosna za kwotę 5.856,00 zł (wpłynęły 4 oferty). Sprzęt RTV (telewizor, projektor i ekran projekcyjny) dostarczyło Biuro Inżynieryjne Martex z Gorzeszowa za kwotę 6.648,15 zł (wpłynęły 3 oferty).
 • W dniu 9 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Klubu Seniora przy ul. Puławskiej 18. Lokal został przystosowany do potrzeb seniorów i wyposażony w ramach projektu Seniorzy w Gminie Baranów, realizowanego z dofinansowaniem unijnym. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni seniorzy, władze Gminy oraz zaproszeni goście, w tym poseł Krzysztof Szulowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Janusz Wawerski reprezentujący także Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wojciech Zbiegień, reprezentujący Wojewodę Lecha Sprawkę, Starosta - Danuta Smaga oraz członek Zarządu Powiatu - Jan Ziomka. Poświęcenia siedziby dokonał ks. proboszcz Andrzej Maleszyk.
 • 11 grudnia odbył się I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Sołtysa Baranowa. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych na turniej dotarło aż 38 szachistów, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: Młodsi (do lat 12) – zwyciężył Jakub Skrzypczak i Starsi (ponad 12 lat) – zwyciężył Tomasz Głodek. Najlepszymi zawodnikami z gminy Baranów byli Adam Maruszewski (kategoria Starci) i Izabella Kania (Młodsi). Dziękuję Panu Sołtysowi Stanisławowi Kowalczykowi za tę inicjatywę.
 • Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2023 r.  Wpłynęły 3 oferty, w cenie od 651.410 zł do 746.500 zł, za szacowaną ilość odpadów – 746,5 Mg. Wybrana została oferta firmy EKO-TRANS Sp. z o.o. z Samoklęsk za kwotę 651.410 zł. Umowa została podpisana w dniu 16 grudnia 2022 r. Taka cena pozwala nam zachować opłaty za odbiór odpadów w dotychczasowej wysokości.
 • Ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej dla Gminy i jednostek organizacyjnych (SPZOZ i GCK) zostało unieważnione, ponieważ w przewidziany terminie (2.12.2022 r.) nie została złożona żadna oferta. W dniu 9 grudnia skierowane zostało zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki do PGE Obrót SA Oddział Lublin. W dniu 22 grudnia PGE złożyło ofertę na szacowaną kwotę zamówienia w wysokości 569.104,79 zł brutto za okres 1 roku. W dniu 23 grudnia oferta została przez Gminę przyjęta.
 • Wykonawca zadania „Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne” nie wywiązał się z umownego terminu zakończenia prac. Najpierw wystąpił o przedłużenie terminu do dnia 16 grudnia 2022 r., na co jako inwestor wyraziliśmy zgodę, uznając za zasadne przedstawione przez wykonawcę przyczyny, głównie wydłużone terminy dostaw materiałów i urządzeń oraz konieczność uzgadniania zastosowanych materiałów z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W dniu 14 grudnia Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu do dnia 27 lutego 2023 r. Wyraziliśmy na to zgodę. Ten termin powinien być dotrzymany, bo zaawansowanie inwestycji jest duże. Wartość robót ustalona w przetargu wynosi 2.978.827 zł. Do 23 grudnia zrealizowano i opłacono roboty o wartości 2.698.314 zł (90%), pozostały do wykonania i opłacenia roboty o wartości 280.513 zł. Ta kwota zostanie opłacona po odbiorze końcowym.
 • Zakupiono fabrycznie nową kosiarkę bijakową do koszenia poboczy dróg. Dostawcą była firma PRONAR Sp. z o.o. Narew, Fabryczny Punkt Sprzedaży w Łanach. Koszt z dostawą 36.898,00 zł.
 • W dniu 8 grudnia zorganizowany został przez Starostwo Powiatowy Dzień Wolontariatu, w ramach którego wręczono nagrody Starosty Puławskiego „Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego”. Z gminy Baranów laureatami zostali Janina Jamioła, Małgorzata Pszczoła, Zofia Wawer, Marianna Lubińska i Mirosław Grzelak.
 • W dniu 18 grudnia na placu przy budynku Urzędu Gminy odbył się II Jarmark bożonarodzeniowy. Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji.
 • Gminy zostały zobowiązane ustawą do dystrybucji węgla na swoim terenie. Gmina Baranów przystąpiła do programu rozprowadzania węgla w ramach rządowego programu. Ostatecznie dostawcą będzie Polska Grupa Górnicza – umowa została podpisana w dniu 14 grudnia. Na dzisiaj dostarczono nam 288,3 t węgla. Ze względów formalno-prawnych i logistycznych dystrybucję węgla rozpoczniemy od 2 stycznia 2023 r. Od tego dnia będzie możliwość wystawiania faktur przez Urząd Gminy. Wydawanie węgla będzie możliwe od dnia następnego po dniu zapłaty, po telefonicznym powiadomieniu przez firmę prowadzącą dystrybucję węgla.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-03 08:19:17
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2023-01-03 08:19:17
Odsłon: 803
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.