Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571) i §14 ust. 1 uchwały nr Nr XLVI/303/2023 z dnia 11 listopada 2023 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Wójt Gminy Baranów

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2024 r.

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.) dotyczącymi wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy  w Baranowie, ul. Rynek 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2024 r., do godziny 15.00.

 Pełna treść ogłoszenia z załacznikami

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-07 12:43:40
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2024-03-07 12:43:40
Odsłon: 349
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.