Historia zmian : Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 24 maja 2024 r. (OŚ.6220.7.18.2023-2024)

Data utworzenia:  2024-05-24 17:35:37   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Na podstawie art. 30, art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Wójt Gminy Baranów

zawiadamia

iż, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomienie instalacji odzysku metali kolorowych i tzw. czarnej masy z magazynów energii przy ulicy Tartacznej w Baranowie - dz. nr ewid. 2694/6 obręb Baranów, gmina Baranów” na postawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Baranów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.   

Informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2024 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów oraz sołectwa Baranów.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.