Historia zmian : Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 23 maja 2024 r. (OŚ.6220.7.16.2023-2024)

Data utworzenia:  2024-05-23 14:43:47   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Na podstawie art. 30, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Wójt Gminy Baranów

zawiadamia

o wydaniu w dniu 23 maja 2024 r. postanowienia znak: OŚ.6220.7.15.2023-2024
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomienie instalacji odzysku metali kolorowych i tzw. czarnej masy z magazynów energii przy ulicy Tartacznej w Baranowie - dz. nr ewid. 2694/6 obręb Baranów, gmina Baranów”.

Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów oraz sołectwa Baranów.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.